علائم راهنمايي ورانندگي

توضیحات: قسمت اول ـ علائمي كه مقامات و ماموران انتظامي بكار مي برند 
ماده 86 : علائم راهنمائي و رانندگي كه براي كنترل و تنظيم عبور و مرور در راه ها بكار ميرود وسيله شهرباني تعيين مي شود . 
انتخاب محل نصب آنها در شهرها با شهرباني و تهيه و نصب آنها با شهردار ي است در خارج از شهرها انتخاب محل نصب با ژاندارمري و تهيه و نصب آنها با وزارت را ه خواهد بود. 

ماده 87 : رانندگان كليه وسائل نقليه و اشخاص اعم ا ز پياده يا سوار بر حيوانات موظفند از علائم راهنمائي و رانندگي تبعيت نمايند مگر اينكه مأموران انتظامي به جهاتي عدم رعايت آنها را در محل مجاز اعلام كنند. 

ماده 88 : كنترل وتنظيم عبور و مرور ممكن است به وسيله چراغ ها يا خطوط يا تابلوها يا نوشته ها با مأموران انتظامي و يا بهر وسيله ديگري كه بر حسب مورد مقتضي باشد بعمل آيد در هر حال فرمان پليس بر تمام علائم ديگر مقدم است. 

ماده 89 : در محل هائيكه عبور و مرور به وسيله چراغ راهنمائي كنترل مي شود رنگهاي زير براي مقاصدي كه معين شده است بكار ميرود. 
1- چراغ سبز براي حركت : وسائل نقليه اي كه با چراغ سبز روبه رو ميشوند حق عبور يا گردش را دارند مگر آنكه گردش به وسيله علامت ديگري ممنوع شده باشد. در هر حال وسائل نقليه در حال گردش بايد حق تقدم وسائل نقليه اي را كه مستقيم ميروند و حق تقدم پيادگاني را كه از گذرگاه در حركتند رعايت نمايند. 
2- چراغ زرد براي احتياط ـ وسائل نقليه ايكه با اين چراغ روبرو ميگردند نبايد به تقاطع يا گذرگاه پياده نزديك شوند و د ر صورت ورود قبلي موظفند به حركت خود ادامه بدهند و از تقاطع يا گذرگاه عبور كنند. 
3- چراغ قرمز براي ايست كامل ـ وسائل نقليه اي كه با چراغ قرمز برخورد مي كنند بايد قبل از خط مخصوص ايست توقف كامل نمايند و در صورت فقدان خط ايست در فاصله پنج متري چراغ راهنمائي بايستند و تا روشن شدن چراغ سبز منتظر بمانند. 
4- چراغ چشمك زن زرد براي عبور يا احتياط ـ وسايل نقليه مكلفند با مشاهده اين چراغ از تقاطع و گذرگاه پياده با احتياط كامل و سرعت كم عبور نمايند. 
5- چراغ چشمك زن قرمز براي ايست و عبور ـ وسائل نقليه د رصورت برخورد با اين چراغ بايد قبل از ورود به تقاطع يا گذرگاه پياده توقف كامل كنند و پس از اطمينان از عدم وجود تصادف حركت نمايند. 

ماده 90 : انواع خطوطي كه روي راهها بايد كشيده شود مطابق نمونه هاي منضم به اين آئين نامه است. 

ماده 91 : تابلو ها يايد مطابق نمونه بين المللي كه ضميمه اين آئين نامه است تهيه و نصب شود. 

ماده 92 : در محلهائيكه چراغ قرمز يا هر نوع علائم ايست ديگر وجود دارد ممكن است به وسيله پيكان سبزي كه د ركنار چراغ قرمز تعبيه ميشود يا با نصب تابلو به وسائل نقليه اجازه داده ميشود كه د ر مسير معيني حركت نمايند . در اين مورد رعايت حق تقدم پياده گان و وسائل نقليه كه با چراغ سبز جهت ديگر اجازه عبور داشته اند الزامي است . 

ماده 93 : نصب آگهي يا علامت يا تابلو يا وسائلي كه داراي شباهت با علائم و يا تابلوهاي راهنمائي و رانندگي باشد يا از آنها تقليد شود و يا منظور از آن هدايت و كنترل وسائل نقليه باشد و يا به طريقي باعث جلوگيري از رويت علائم و تابلو و وسائل راهنمائي و رانندگي گردد و همچنين نصب چراغهاي رنگي تبليغاتي در مجاورت چراغهاي راهنمائي به طوريكه موجب اشتباه رانندگان گردد ممنوع است مقامات انتظامي مي توانند در صورت مشاهده چنين اشيائي جهت بر داشتن آنها اقدام كنند. با اين وصف ممكن است از طرف مؤسسات يا اشخاص با اجازه مقامات صلاحيت دار علائمي جهت هدايت مراجعين با اماكن اطراف راه نصب گردد. 

ماده 94 : هيچكس حق ندارد بدون اجازه مقامات شهرباني تغييراتي در علائم راهنمائي و رانندگي و ديگر وسائل تنظيم عبور ومرور وسائل نقليه و راه آهن بدهد و يا در متن آن تصرفاتي نمايد. 
قسمت دوم ـ علائمي كه رانندگان بايد بكار برند 

ماده 95 : رانندگانيكه قصد گردش به راست يا به چپ يا توقف را دارند مكلفند از فاصله يكصد متري محل گردش يا توقف وسيله چراغ راهنما به ترتيب زير علامت دهند: 
1- براي گردش به راست چراغ راهنماي سمت راست وسيله نقليه را روشن كنند. 
2- براي گردش به چپ چراغ راهنماي سمت چپ را روشن كنند. 
3- بريا توقف چراغ راهنماي سمت راست را روشن كنند. 

ماده 96 : رانندگان وسائل نقليه موتوري فاقد چراغ رانهما و همچنين وسائل نقليه غير موتوري و وتور سيكلت ها و دوچرخه بايد با دست به شرح زير علامت بدهند. 
1- براي گردش به راست ـ دست چپ را به طرف بالا نگاهدارند. 
2- براي گردش به چپ ـ دست چپ را به طور افقي نكهدارند. 
3- براي توقف ـ دست چپ را به طرف پائين نگاهدارند. 
4- براي كاستن سرعت : دست چپ را به طور افقي از بالا به پائين متناوبا حركت دهند. 

ماده 97 : علائم اخبار و همچنين علائم سبقت گرفتن بشرح ذيل است. 
1- در روز بوق كوتاه 
2- در شب چند بار خاموش و روشن كردن چراغ بزرگ جلوي وسيله نقليه يا تعويض استپ. هنگام سبقت گرفتن ، اعم از اينكه روز باشد يا شب براي جلب توجه وسايل نقليه پشت سر استفاده از چراغ راهنما ضروري است. 

قسمت سوم ـ علائم اختصاصي و استثنائي بعضي از وسائل نقليه 

ماده 98 : اتومبيلهاي امداد ي ومدارس بايد داراي دستگاه اخبار قابل رؤيت مندرج در ماده 52 اين آئين نامه باشند و روي بدنه اتومبيل هم مطابق دستور شهرباني عبارات و علائم مميزه به طور خوانا نقش گردد. 

ماده 99 : رانندگان وسائل نقليه اي يكه مواد خطرناك حمل مي كنند يايد در طرفين و عقب وسيله نقليه تابلوئي كه روي آن كلمه (خطر ) با حروف درشت به رنگ قرمز نوشته شده باشد نصب كنند. 

ماده 100 : هرگاه وسيله نقليه اي شب در كنار راه توقف نمايد و نور كافي در آن محل براي تشخيص اشياء يا اشخاص از فاصله 150 متري وجود نداشته باشد راننده (اعم از اينكه داخل وسيله نقليه باشد يا خارج آن) مكلف است چراغهاي كوچك جلو و خطر عقب وسيله نقليه را روشن نگهدارد چنانچه چراغ كوچك جلو خراب شده باشد لااقل چراغهاي بزرگ را با نور پائين روشن سازد. 

ماده 101 : هرگاه در راه ها خرابي غير قابل پيش بيني براي هر نوع وسيله نقليه موتوري ايجاد شود راننده مكلف است آنرا از مسير عبور و مرور خارج و در محل مناسبي كه وموجب سد راه و مزاحمت ساير وسائل نقليه و عابرين پياد ه نباشند متوقف سازد در اين مورد و در ساير مواردي كه وسيله مزبو ر قادر به حركت نباشد و انتقال آنها به محل مناسبي مقدور نگردد در صورت فقدان نور كافي درراه بايد به منظور اخبار به ساير رانندگان علائم ايمني به ترتيب زير درمحل قرار دهد. 
1- در وسط راه يك فانوس يا يك چراغ يا يك مشعل نوراني قرمز در فاصله هفتاد متري جلو و يكي در فاصله هفتاد متري عقب ويكي ديگر در پهلوي وسيله از كار افتاده بگذارد. 
2- هرگاه وسيله نقليه سر پيچ يا تپه اي ازكار بيفتد فانوس ها يا چراغ ها يا مشعل ها را بايد در فواصل مناسبي قرار دهد تا وسائل نقليه ديگر از فاصله دويست متري متوجه خطر بشوند. 

ماده 102 : هرگاه وسيله نقليه موتوري در راه هاي خارج شهر از كار بيفتد و به علت كفايت روشنائي احتياجي باستفاده از چراغ يا مشعل نباشدراننده بايد در وسط جاده يك مثلث شبرنگ قرمز متساوي الاضلاع از نوع علامت احتياط به ابعاد سي سانتي متر در فاصله هفتادمتري جلو و مثلث ديگري درفاصله هفتاد متري عقب آن به نحوي كه كاملا قابل رؤيت باشد قرار دهد. 

ماده 103 : اگر وسيله نقليه اي كه مواد خطرناك حمل ميكند در ساعات و شرايط مندرج در ماده 100 در راه هاي خارج شهر ازكار بيفتد راننده موظف است كه در وسط جاده يك چراغ الكتريكي قرمز با باطري در فاصله هفتاد متري جلو و يكي در فاصله هفتاد متري عقب و يكي ديگر در پهلوي وسيله از كار افتاده بگذارد . استفاده از فانوس يا چراغ با مشعل براي اين قبيل وسائل نقليه ممنوع است. 

ماده 104 : روي يدك و هر نوع وسيله نقليه اي كه توسط وسيله نقليه ديگر كشيده شود بايديك پرچم سفيد به طول و عرض لااقل نيم متري طوري نصب شود تا ساير رانندگان از فاصله دور و از طرفين جاده آنرا مشاهده كنند.تاريخ : جمعه چهاردهم فروردین ۱۳۹۴ | 14:34 | نویسنده : arsalan shapaloo |
در این مقاله:
آنچه بیشتر در این مقاله به آن می پردازیم نقاط قوت و ضعف قانون اخیر راهنمایی و رانندگی و همچنین نتیجه و تاثیر اجراي ضعیف قوانین خوب و قوي است که نه فقط در این مقاله بلکه تمامی ابعاد حقوقی نسبت به تمامی قوانین قابل تامل و بررسی است .


مقدمه:

هرچند عقل بعنوان تنها عامل و موجب برتري بشر نسبت به سایر 
مخلوقات می باشد اما متاسفانه نوع بشر بیشتر از غریزه بعنوان ابراز مدیریت خود درامور روزمره استفاده می نماید متاسفانه برهمین اساس این موهبت الهی ( عقل ) را نمی توان وجه تمایز ما انسانها براي تفکیک از سایر مخلوقات شناخت امروزه نوع بشر درجهان صرف هیبت انسانی و همچنین زندگی در اجتماع به عنوان آدم با تمامی حقوق اجتماعی به رسمیت شناخته شده هرچند ک ه این نوع بشر در امور روزمره بیشتر از غرایزخود بهره برداري و کمترین بهره را متاسفانه از عقل می برد ، واقعیت این است تنها ویژ گی که موجب برتري انسان نسبت به سایر مخلوقات گردیده عقل اوست و خالق هستی خدواند به همین مناسبت این شأن و حیثیت ذاتی را به او اعطاء نمود و متعاقب الامر درخلقت این موجود را میان انبوه مخلوقات خود خلیفه و اشرف همگان لقب نهاد است . عقل و اندیشه ي که نوع بشر د اراي آن بوده از غریزه مطمین تر می باشد لذا اقتضاء می نماید انسان بیشتر از ( عقل ) تا غریزه کمک گیرد ، بهره گیري ازعقل مانع ازارتکاب اعمالی که ازسوي اکثریت مکاتب مذموم و خلاف عرف شناخته شده می شود . متاسفانه گاهاً انسان و نوع بشر بیشتر به سوي نیروي غریزه حرکت کرده و عقل را تنها وسیله توجیه حرکت در مسیر غریزه قرار می دهد نوع بشرکه با توصیف هیبت از منظر جسم انی ما نیز جزء آن هستیم بنا به اقواي شیطانی و ضعف اعتقادات بعضاً بر علیه شخص اعم از خود و دیگران یا اشخاص اعم از معدود اشخاص اجتماع یا همگی مرتکب اعمال و رفتاري می شو د که این اعمال از سوي ح کومتهایی که خود تاسیس و این تاسیس را با قانون توجیه می کنیم بنا به شدت زشتی به عقوباتی اعم از جزاي نقدي ، شلاق ، حبس ، تبعید ، مصادره

امول ، سلب حیات و . . . تنبیه ومجازات می نمای د . به طور کلی بر اساس آخرین نوع تقسیمات حقوق کیفري وجزایی کشورمان ایران که همان تقسیم مقنن در قانون مجازات اسلامی هست مجازاتها عبارتند از :
-1 جرایم حدي 2- قصاص 3- دیات 4- جرایمی که مجازات آنها تعزیري 5- جرایمی که مجازات آنها بازدارنده می باشد . نکته مهم وحایز اهمیت که عمده بحث مربوط به این مقاله می باشد اعمال خارج از شمول موارد پنجگانه مندرج در تقسیمات قانونگذار در قانون مجازات اسلامی می باشد که بعضاً ارتکاب این دست اعمال را در جامعه امروزي شاهد هستیم و فی النفسه از درجه اهمیت کمتراز موارد پنجگانه مندرج در قانون مجازات اسلامی قرار دارد اما براي حفظ وکنترل نظم اجتماع داراي مقررات خاص ویژه هست . با تکیه بر عناوین پنج گانه و همچنین تقسیمات سابق قانونگذاردر قانون مجازات عمومی سابق می توان این قبیل اعمال که می توانند فعل یا ترك فعل باشند تخلف نام نهاد و اینگونه اعمال را به این شکل تعریف نمود : ((تخلف فعل یا ترك فعلی است که درجامعه مذموم و خارج از عنوان جرم شناخته شده اما بنا به مصلحت جامعه این دست اعمال مستوجب کیفري خفیف تر ازموارد پنج گانه مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد . )) البته این تفکیک در راستاي سیاست جرم زدایی می باشد . کشور ما بنا به تعلیمات شرع مقدس اسلا م که به حقوق اجتماعی همگی افراد که در دایره حکومت آن زندگی می کنند احترام ویژه قائل هست تمامی رفتار افراد را که بنا به تعالیم کت اب آسمانی قدیس و شریف قرآن و سنت رسول خدا پیامبر (ص ) مضر شخص ویا اشخاص دیگردرجامعه شناخته به تفضیل ماننداحکام ( زنا ، لواط ، قوادي ، قذف ، محاربه مساحقه ، شرب خمر معاملات ربوي ، رشوه ، بدحجابی ، قتل در فراش اهانت به مقدسات مذهبی تجاهر به استعمال مشروبات الکلی ، قمار بازي ، ولگردي و ترویج تصاویر مستهجن و دایر کردن اماکن فساد و فحشاء ، قو ادي و . . . جرم مستوجب کیفر دانسته اند . در کشورهاي غیر اسلامی و بعضاً اسلامی پاره ایی از این احکام مورد توجه قانونگذار آن کشورها قرار نگرفته و اقد ام به این اعمال در این جوامع بعنوان جرمی که مستوجب کیفرباشد شناخته نشده هر چند در آن جوامع نیز اینگونه رفتار زشت و مذموم شناخته شده است......تاريخ : جمعه چهاردهم فروردین ۱۳۹۴ | 14:33 | نویسنده : arsalan shapaloo |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.